REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – BEZPŁATNY
NEWSLETTER
szlakiwpolsce.pl
§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2013 poz. 1422 – tekst jednolity) Usługodawca publikuje
niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, który określa rodzaje oraz
zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego
znajdującego się pod adresem internetowym www.szlakiwpolsce.pl, zasady korzystania
i funkcjonowania serwisu oraz warunki świadczenia usług, a w tym w szczególności
prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników jak również zasady ochrony
danych osobowych Użytkowników.
2.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, wskazane poniżej, należy rozumieć
następująco:
a)
Regulamin
– niniejszy dokument określający zasady korzystania i
funkcjonowania Serwisu, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy oraz
Użytkowników, składających się na warunki świadczenia usług w ramach
Serwisu;
b)
Serwis
– serwis internetowy prowadzony oraz zarządzany przez Usługodawcę,
znajdujący się pod adresem internetowym
www.szlakiwpolsce.pl
c)
Usługodawca
– podmiot będący właścicielem oraz zarządzający Serwisem.
Usługodawcą jest

Michał Żyrek

telefon: 510 566 801
email: kontakt@zyrex.pl
d)
Użytkownik –
osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonych przez
Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz która dokona skutecznej rejestracji
do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego
się na stronie internetowej
www.szlakiwpolsce.pl
;
e)
Usługa
– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za
pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Usługi Newslettera,
zgodnie z niniejszym Regulaminem;
f)
Świadczenie Usługi drogą elektroniczną –
wykonanie Usługi, które następuje
przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych,
na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy
czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu
ustawy Prawo telekomunikacyjne;
g)
System teleinformatyczny –
zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci
telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
h)
Adres elektroniczny –
oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w
szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
3.
Usługodawca nieodpłatnie udostępni Użytkownikom niniejszy Regulamin przed
zawarciem umowy o świadczenie usług, a także zapewni każdemu Użytkownikowi
pełny dostęp do Regulaminu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treści,
pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Użytkownik. Użytkownicy nie są związani postanowieniami
Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób wskazany powyżej.
4.
Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
5.
Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu począwszy
od chwili jego akceptacji.
6.
Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się
z treścią Regulaminu oraz wyrazić zgodę na świadczenie Usługi na zasadach
wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym również wyrazić zgodę na świadczenie
Usługi na zasadach wynikających z Regulaminu poprzez zaznaczenie widocznego
oraz odpowiedniego elementu formularza znajdującego się na stronie internetowej
Serwisu o treści „Akceptuje Postanowienia Regulaminu”.
Niezapoznanie się z
Regulaminem i brak jego akceptacji uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
§ 2.
RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
1.
Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługę Newslettera o charakterze
usługi świadczonej drogą elektroniczną, która polega na bezpłatnym, okresowym
przesyłaniu Użytkownikom, za ich zgodą, na ich adresy elektroniczne (email)
informacji o nowych wpisach na blogu prowadzonym w ramach Serwisu przez
Usługodawcę oraz inne informacje dotyczące Usługodawcy (dalej jako
„Usługa Newsletter”